ماموریت جاپارکز

دی ۲۶, ۱۳۹۷

امروزه معضل كمبود محل توقف وسايل نقليه بخصوص در مناطق مركزي کلان شهرها و مراكز عمده تجاري و تفريحي، گريبانگير اكثر شهرهاي بزرگ كشور و دنیا مي باشد. به عنوان مثال در تهران به طور متوسط خودروهاي شخصي فقط ۲ ساعت در شبانه روز در حال حركتند و لذا مديريت ترافيك سـاكن كـه تـدبيري براي استقرار وسيله نقليه در ۲۲ ساعت ديگر را شامل مي شود بايد به صورت كارآمد انجام شود  .این موضوع درون مایه یکی از ارزش های پیشنهادی  محصول جاپارکز برای کاربران خود است .

مطالعات و بررسی های اتاق فکر جاپارکز نشان ميدهد انواع خودروها، بويژه خودروهاي سواري به طور نسبي مسافت اندكي را در طول روز پيموده و اغلب درحال توقف هستند. با توجه بـه رشد جمعيت و افزايش تراكم كاربريهاي شهري بويژه در نقاط مركزي و مراكز تجاري-اداري كلانشـهرها اهميـت توجـه بـه موضـوع پاركينـگ دوچنـدان ميگردد. از طرف ديگر نميتوان يك شهر را به نوعي سازمان دهي كرد كه ساكنين آن نياز به وسيله نقليه شخصي نداشته باشند و واقعيت اين است كه بخش مهمـي از سفرهاي درون شهري به ناچار با وسيله نقليه شخصي صورت مي گيرد. لذا تسهيلات پاركينگ شهري بايد همواره امكان توقف هاي كوتاه مدت و بلند مدت را تامين نمايد. بدين منظور و در اين راستا تامين فضاي مورد نياز در نواحي متراكم، همچون مراكز خريد و مراكز تجاري و نيز مناطق مسكوني با توجـه بـه كمبود فضاي لازم در معابر و عدم وجود مكانهايي با كاربري پاركينگ، همواره از معضلات فراروي مهندسان شهرساز و برنامه ريزان حمل و نقل بوده است. نكته مهم در اين خصوص عدم سرمايه گذاري در ارايه اينگونه تسهيلات، همگام با توسعه راهها و گسترش آنها ميباشد كه نتـايجي همچـون افـزايش تـراكم بويژه در نواحي مركزي شهر و تشديد روند آلودگيهاي هوا و صدا را در آن نواحي به دنبال داشـته اسـت. جـستجوي فـضاي خـالي و توقفهـاي گـاه و بيگـاه رانندگان جهت پارك وسيله نقليه بخصوص در خيابانهاي پرتراكم علاوه بر اينكه باعث افزايش ميزان مصرف سوخت و نيـز اتـلاف وقـت شـده، باعـث ايجـاداختلال در رواني حركت ساير خودروها نيز ميگردد. از اين رو مطالعه در مورد ترافيك ساكن و بررسي نيازهاي ترافيكي و فيزيكي و شـناخت موانـع موجـود براي بهبود وضعيت ترافيك ساكن ضروري به نظر ميرسد.

این موضوع در علوم شهرسازی ترافیک ساکن خوانده می شود . و جاپارکز سعی دارد در سلسله مقالات پیش رو ضمن بررسی این موضوع راهکاری عملی خود را نیز معرفی نماید . راهکاری که در بلند مدت آسایش روانی و صرفه اقتصادی را به همراه خواهد آورد .

 عدم تعادل در سرمايه گذاري در خصوص ايجاد تسهيلات براي پارك وسايل نقليه همگام با توسعه فضاي شهري هنگامي كه صحبت از مشكلات ترافيك شهري به ميان ميآيد، شلوغي خيابانها، حركات كند وسايل نقليه در شبكه معابر و ظرفيت پايين شبكه معابر شهري اولين نكاتي است كه به ذهن خطور ميكند. در صورتيكه پارك وسايل نقليه در شهر يكي از مشكلات عديدهاي است كه مهندسين ترافيـك هـر روزه بـا آن مواجهه هستند. اين مشكل بيشتر در كلان شهرها بخصوص مراكز تجاري و اداري مشهود است زيرا قرار گيري كاربري هاي عمده از قبيـل ادارات، سـازمانها، مراكز آموزشي، مراكز عمده خريد و نظاير اينها در مركز شهر موجب بيشترين جذب سفرهاي روزانه درون شهري مي گردد و با افزايش تقاضا، قيمـت زمـين نيز به همان نسبت افزايش مييابد. لذا اختصاص دادن فضاي شهري براي پارك وسيله نقليه با توجه به چنين افزايش ارزش زميني مورد غفلت واقع شـده و به عبارت بهتر توجيه اقتصادي نخواهد داشت. به همين دليل است كه سرمايه گذاري در ايجاد تسهيلات براي پارك وسايل نقليه همگام با توسـعه فـضاهاي شهري صورت نميگيرد و اين عدم تعادل در سرمايه گذاري سبب تراكم بي اندازه وسايل نقليه در مراكز شهرها ميگردد. هنگامي كه فرد با وسيله نقليه خود وارد مركز شهر ميشود براي پارك وسيله نقليه با عدم وجود فضا روبرو ميشود، لذا وسيله خود را در نزديكترين محل ممكن به مقصد به صور ت غير اصولي و معمولا غير قانوني پارك ميكند و اين سئوال باقي ميماند كه به راستي در اين ميان مقصر كيست؟

جاپارکز در همین راستا برای خود ماموریتی مهم تعریف کرده است تا یکی از مهمترین مشکلات روز شهرهای دنیا را مورد تدقیق قرار داده و با مشارکت خود شهروندان آن را در مسیری درست هدایت کند .

مطلب قبلی : جاپارکز چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *